Privacybeleid

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door
NV INEXAL, Berlaarsestraat 1
2500 Lier, België
info@inexal.be
+32 3 489 09 91.

Persoonsgegevens die wij verzamelen
NAAM, E-MAILADRES, (TELEFOONNUMMER), (ADRES), (BANKREKENINGNUMMER),..

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, zullen wij dit steeds doen met naleving van de toepasselijke wetgeving: de Europese AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, General Data Protection Regulation) die in voege treedt vanaf 25 mei 2018.

Doeleinden verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 • het voorbereiden van een overeenkomst (onderhandelingen, opstellen offerte,..)
 • het afsluiten van de overeenkomst
 • de levering van de bestelling
 • uitschrijven van de facturatie
 • opvolging van het betalingsverkeer
 • de klantenservice na uitvoering van de overeenkomst
 • het informeren omtrent acties die een aanvulling kunnen vormen op de overeenkomst die wij met u willen afsluiten.

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze overeenkomst.

Indien bovenstaande lijst aangepast wordt, zullen wij u hiervan tijdig inlichten.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is ter afhandeling van onze klant-leveranciersverhouding: met het oog daarop behouden wij uw gegevens gedurende 10 jaar in het kader van onze klantenservice na uitvoering van de overeenkomst.

Veiligheid van uw persoonsgegevens
Toegang tot uw gegevens wordt beperkt tot onze medewerkers en dit in zoverre zij over uw persoonsgegevens moeten beschikken in het kader van een toekomstige, lopende of vroegere samenwerking.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een centrale computer die wordt beschermd door middel van een paswoord, een automatische vergrendeling, en een antivirus en worden ook in ons archief bewaard ten uitvoering van onze klantenservice na uitvoering van de overeenkomst.

Dit archief is enkel toegankelijk voor ons personeel en dit in zoverre zij over uw persoonsgegevens moeten beschikken in het kader van een toekomstige, lopende of vroegere samenwerking. Dit archief wordt bewaard achter slot.

Wij zullen steeds zo goed mogelijk uw persoonsgegevens beschermen tegen ongerechtvaardigde toegang, gebruik en onthulling: wij maken daarvan gebruik van redelijke fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen zoals antivirus, paswoordbeveiliging, clean desk policy, afgesloten archiefkast,…. De inspanningen die wij doen, eisen wij eveneens van onze leveranciers.

Overdracht gegevens aan derden/buiten de EU
Indien u zich abonneert op onze nieuwsbrief, worden uw gegevens overgedragen naar de server van Mailchimp in de Verenigde Staten. Mailchimp bewaart en verwerkt uw gegevens op basis van het adequaatheidsbesluit. Wanneer u zich uitschrijft op onze nieuwsbrief worden uw gegevens gewist van de server van Mailchimp.

Als klant worden uw gegevens enkel en alleen overgedragen aan derden wanneer u hier specifiek om vraagt, i.e. bij een rechtstreekse levering van onze leverancier Lesjöfors. Lesjöfors is een Europees (Zweeds) bedrijf dat ook enkel en alleen binnen het kader van AVG/GDPR uw gegevens verwerkt.

Rechten

 • Recht van toegang en inzage
  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht
  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om deze toestemming in te trekken.

Alle contacten en verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kan u overmaken aan onze contactpersoon voor GDPR/AVG Ellen De Preter: ellendepreter@inexal.be +32 3 489 09 91.

Indien uw gegevens toch gecompromitteerd werden, zullen wij u hiervan, in de mate van het mogelijke, zo snel mogelijk inlichten en in elk geval alle nodige maatregelen treffen om verdere verspreiding van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Indien u ondanks al onze inspanningen nog klachten hebt omtrent de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kan u een klacht indienen bij:
Belgische Gegevingsbeschermingsautoriteit/Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpresstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be
+32 2 274 48 00